top of page

300mm (12 inch), Kích thước điều chỉnh: 0-35 mm, 24/T

THT1010123 - Mỏ Lết

bottom of page