top of page

Gồm 15 lưỡi với 15 công dụng,

Tay cầm  bằng nhôm cứng bền - 48/T

THMFK0156 - Dao Cắt Đa Năng

bottom of page