top of page

Chất liệu bằng thép, Năm bậc thang

Kích thước mỗi bậc thang: 380*260mm

Kích thước khi mở thang: 1030*490*1515mm

Khả năng tải: 150 kg

Đóng gói trong thùng carton - 2/T

THLAD09051 - Thang Xếp

bottom of page