top of page

Chất liệu bằng thép, Bốn bậc thang

Kích thước mỗi bậc thang: 380*260mm

Kích thước khi mở thang: 830*490*1290mm

Khả năng tải: 150 kg

Đóng gói trong thùng carton - 4/T

THLAD09041 - Thang Xếp

bottom of page