top of page

Chất liệu bằng thép, 3 bậc thang

Kích thước mỗi bậc thang: 380*260mm

Kích thước khi mở thang: 665*490*1065mm

Khả năng tải: 150 kg

Đóng gói trong thùng carton - 4/T

THLAD09031 - Thang Xếp

bottom of page