Size: 11 mm, chiều dài: 152 mm - 300/T

TCSPA111 - Cờ Lê Vòng Miệng 11mm