top of page

Size: 10 mm, chiều dài: 141 mm - 360/T

TCSPA101 - Cờ Lê Vòng Miệng 10mm

bottom of page