top of page

Bao gồm:

1 tay cầm khắc hiệu TOTAL,

1 đầu giữ mũi 4x60mm,

30 tua vít dài 4x28mm: SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,

PH000,PH00,PH0,PH1,

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,

H0.9,H1.3,H1.5,H2,H2.5,H3,H4,

Y2,U2.6,

Five Star0.8,Five Star1.2 ,Five Star0.8,Five Star1.2 thích hợp cho iPhone and ipad.

120/T

TACSD30326 - Bộ 32 Tua Vít Chuẩn

bottom of page