top of page

Gồm size: 2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8,

Đóng gói trong vĩ  nhựa giấy (40/T)

TACSD0125 - Bộ 12 Mũi Khoan Kim Loại

bottom of page