top of page
  1. Khả năng khoan: 1.0-10mm,

Đầu khoan 60mm,

Đóng gói trong hộp màu (25/T)

TAC451002W - Đầu Khoan Không Răng 1.0-10mm

bottom of page