top of page

Đuôi lục giác: 7/6'',

Phù hợp để gắn với mũi khoét lỗ 1 1/4" to 8 1/4" - 60/T

TAC4202 - Khớp Nối Của Khoét Lỗ

bottom of page