top of page

Ti gài mũi khoan từ M2 - đường kính: 6.34mm, dài: 77mm

TAC410122PIN -Ti Gài 6.34mm

bottom of page