Đường kính: 180 mm, Lỗ cốt: 25.4 mm, kèm theo vòng tròn sắt: 22.2mm & 16mm - 20/T

TAC35071 - Bánh Cước Thép Xoắn 180mm