top of page

Đường kính: 150 mm, Lỗ cốt: 25.4 mm, kèm theo vòng tròn sắt: 22.2mm & 16mm - 60/T

TAC35061 - Bánh Cước Thép Xoắn 150mm

bottom of page