top of page

Đường kính: 160mm, tổng chiều dài: 600mm,  

Gắn với khớp nối size: M14x2

TAC331160 - Cần Trộn Sơn 160mm

bottom of page