top of page

Kích thước: 50 mm;

144/T

TAC33021 - Chén Cước Thau Có Cán

bottom of page