top of page

Kích thước: 125 mm;                                        
Đường kính dây cước: 0.5 mm, cốt M14 x 2 - 24/T

TAC32051 - Chén Cước Thép Xoắn 125mm

bottom of page