top of page

Kích thước: 100 mm;                                        
Đường kính dây cước: 0.5 mm, cốt M10 x 1.5 - 60/T

TAC32042 - Chén Cước Thép Xoắn 100mm (M10x1.5)

bottom of page