top of page

Kích thước: 100 mm;                                        
Đường kính dây cước: 0.5 mm, cốt M14 x 2 0 - 60/T

TAC32041 - Chén Cước Thép Xoắn 100mm (M14x20)

bottom of page