top of page

Kích thước: 75 mm;                                       
Đường kính dây cước: 0.5 mm, cốt M10 x 1.5 - 80/T

TAC32031.2 (TAC3203) - Chén Cước Thép Xoắn 75mm

bottom of page