top of page

Kích thước:125 mm;

Đường kính dây cước:0.35 mm,cốt M14 x 2
24/T

TAC31051 - Chén Cước Thau Thẳng 125mm

bottom of page