top of page

Kích thước: 100 mm;

Đường kính dây cước: 0.3mm,cốt M14 x 2
60/T

TAC31041 - Chén Cước Thau Thẳng 100mm

bottom of page