top of page

Kích thước: 75 mm;

Đường kính dây cước: 0.3mm, cốt M10 x 1.5 - 80/T

TAC31031.2 (TAC31031) - Chén Cước Thau Thẳng 75mm

bottom of page