top of page

Đường kính: 150 mm, Lỗ cốt: 22.22 mm, 24 răng (10/T)

TAC2421501 - Chén Mài Đá/Bê Tông 150mm - 24 răng

bottom of page