top of page

Đường kính: 125 mm, Lỗ cốt: 22.22 mm, 20 răng (20/T)

TAC2421251 - Chén Mài Đá/Bê Tông 125mm - 20 răng

bottom of page