top of page

Đường kính: 100mm, Lỗ cốt: 22.22mm, 12 răng (20/T)

TAC2421001 - Chén Mài Đá/Bê Tông 100mm - 12 răng

bottom of page