top of page

Đường kính: 150mm(6"),

Độ rộng lưỡi: 20mm (25/32"),  

Lỗ cốt: 22.22mm(7/8") (10/T)

TAC2411501 - Chén Mài Đá/Bê Tông 150mm

bottom of page