top of page

Đường kính: 100mm,

Độ rộng lưỡi: 20mm, Lỗ cốt: 22.22mm - (20/T)

TAC2411001 - Chén Mài Đá/Bê Tông 100mm

bottom of page