top of page

Kích thước đĩa cắt: 405mm(16")X25.4mm,

Độ rộng lưỡi : 10mm, Đóng gói trong họp màu (5/T)

TAC2144052 - Đĩa Cắt Bê Tông

bottom of page