top of page

Size: 30 X 410 X 40m

Dẹp,

Phù hợp sử dụng cho model TOTAL: TH215451,TH217451 (10/T)

TAC1532301 - Mũi Đục Dẹp Đuôi Lục Giác 30 x 410 x 40mm

bottom of page