top of page

Size: 17x280x22mm,

Dẹp,

Phù hợp sử dụng cho model: TH213007 (50/T)

TAC153172 - Mũi Đục Dẹp Đuôi Lục Giác 17 x 280 x 22mm

bottom of page