top of page

Size: 18X400mm, nhọn (25/T)

TAC1521182 - Mũi Đục Nhọn 18 x 400mm

bottom of page