top of page

 Đường kính: 12.0 mm

TAC111201 - Mũi Khoan Sắt M2 12.0 mm

bottom of page