Đường kính: 9.5 mm

TAC110951 - Mũi Khoan Sắt M2 9.5 mm