top of page

 Đường kính: 7.0 mm

TAC110701 - Mũi Khoan Sắt M2 7.0 mm

bottom of page