top of page

 Đường kính: 6.5 mm

TAC110651 - Mũi Khoan Sắt M2 6.5 mm

bottom of page