top of page

 Đường kính: 4.5 mm

TAC110451 - Mũi Khoan Sắt M2 4.5 mm

bottom of page