top of page

 Đường kính: 4.0 mm

TAC110401 - Mũi Khoan Sắt M2 4.0 mm

bottom of page