top of page

 Đường kính: 3.5 mm

TAC110351 - Mũi Khoan Sắt M2 3.5 mm

bottom of page