top of page

 Đường kính: 3.0 mm

TAC110301 - Mũi Khoan Sắt M2 3.0 mm

bottom of page