top of page

 Đường kính: 8.0 mm

TAC100803 - Mũi Khoan Sắt 8.0 mm

bottom of page