top of page

 Đường kính: 6.0 mm

TAC100603 - Mũi Khoan Sắt 6.0 mm

bottom of page