Khumh xe sử dụng cho máy mài bên tổng

KHUNG ĐẨY CÓ BÁNH XE