GỒM CÁC SIZE :

MH-03 25LBS

MH-04 50LBS

MH-05 75LBS

KE GÓC NAM CHÂM HÀN 3 GÓC