Kích thước: 10 inch/250mm,

với chức năng cắt, tuốt và đẩy dây xuống có thể tuốt được 6 loại kích cỡ dây

cắt được 5 loại dây đồng khác nhau- 72/T

HWSP101 - Kềm tuốt dây điện đa năng 8.5"/215mm