Kích thước: 10 inch/250mm. Đen bóng- 36/T

HSPJP02250 - Kềm mũi trượt