Gọng kính thiết kế kiểu bao phủ, giúp bảo vệ tròng kính - 48/T

 

HSG04 - Kính bảo hộ