Size: 3/8"  45T - Chiều dài: 205mm
Chất liệu : CR-V+Cr-Mo- 40/T

HRTH0838 - Cần siết 2 chiều