Size: 1/4"  45T - Chiều dài:158mm
Chất liệu : CR-V+Cr-Mo- 80/T

HRTH0814 - Cần siết 2 chiều