Size: 1/2"  45T - Chiều dài: 260mm
Chất liệu : CR-V+Cr-Mo- 20/T

HRTH0812 - Cần siết 2 chiều